Navigation überspringen
 

Vašich osobních údajů

vašich osobních údajů

Ochrana údajů a ochrana vašich osobních údajů má pro nás nejvyšší prioritu. Budeme vás dále informovat o zpracování vašich osobních údajů na naší internetové stránce a v podniku. Zpracování osobních údajů se uskutečňuje v souladu s předpisy nového spolkového zákona o ochraně osobních údajů (nový BDSG) platného od 25. 5. 2018 a základního ustanovení o ochraně osobních údajů (DSGVO) platného od 25. 5. 2018.

   

Zpracování osobních údajů v podniku

Zpracováváme osobní údaje, které obdržíme v rámci požadavku na informace, dotazu, sjednání obchodního styku, plnění smlouvy, online objednávek nebo obchodních vztahů s vámi. Dále zpracováváme, pokud je to potřebné pro plnění smlouvy, osobní údaje, které získáme přípustným způsobem od jiných podniků nebo jiných třetích stran např. k realizaci zakázek, plnění smluv nebo na základě vámi uděleného souhlasu). Relevantní osobní údaje jsou personálie (jméno, adresa a další kontaktní údaje). Kromě toho to mohou být také údaje ze zakázek, údaje z plnění našich smluvních závazků, údaje z propagace a o odbytu, údaje o dokumentaci a další údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

 

1.    Účely a právní základy zpracování
Účely zpracování se v první řadě řídí podle služeb, jimiž jste nás pověřili nebo které po nás požadujete.

1.    Zpracování je potřební pro plnění smlouvy nebo k provádění předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). 

§  Zpracování osobních údajů se uskutečňuje k poskytování a zprostředkování obchodních činností, zejména ke sjednání nebo uzavření smlouvy s vámi a provádění vašich zakázek. Dále k plnění požadavků nebo objednávek při využívání stávajících online shopů.

2.    Zpracování se uskutečňuje v rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud je to potřebné, zpracováváme vaše údaje o vlastním plnění smlouvy k zajištění našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran

§  Výměna dat s informačními agenturami (SCHUFA, Creditreform) k určení bonity, resp. rizika výpadku

§  Reklama nebo průzkumy trhu a veřejného mínění, pokud jste použití vašich údajů neodmítli

§  Zpracování dotazů a požadavků na informace

§  Uplatňování právních nároků a obhajoba v soudních sporech

§  Zajištění bezpečnosti IT

§  Prevence a vyšetřování trestných činů

§  Opatření k řízení obchodování a dalšímu vývoji služeb a produktů.

3.    Poskytli jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více určitých účelů (čl. 6 odst. 1 písm. A DSGVO).

§  Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů k určitým účelům (např. reklama, zasílání zpravodaje, zveřejnění fotografií nebo osobních údajů), je zákonitost tohoto zpracování dána na základě vašeho souhlasu.

§  Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Platí to i pro odvolání prohlášení souhlasu, které byly uděleny před vstupem DSGVO v platnost, tedy před 25. Květnem 2018.

§  Odvolání platí až s účinností do budoucnosti. Zpracování uskutečněná před odvoláním tím nejsou dotčena.

4.    Zpracování je potřebné k plnění právních závazků, které jsou pro nás závazné (čl. 6 odst. 1 písm. C DSGVO).

§  Jako na podnik se na nás vztahují různé právní závazky v rámci povinností kontroly a hlášení v oblasti daní a sociálního pojištění. Další povinnosti mohou vyplývat ze zákona o těžce postižených, ohledně profesních sdružení, prevence podvodů a praní špinavých peněz, plnění úkolů protiteroristického ustanovení EU a dalších.

2.    Příjemci nebo kategorie příjemců údajů (pokud se uskutečňuje přenos údajů)

1.    V rámci podniku dostanou vaše údaje ta oddělení, která je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností. I námi nasazení zpracovatelé zakázek (čl, 28 DSGVO) mohou k těmto uvedeným účelům dostat údaje. Jsou to podniky v kategorii úvěrové služby, IT služby, tiskové služby, telekomunikace, poradenství a konzultace a rovněž odbyt a marketing.

2.    Mimo podnik mohou mim jiné vaše údaje dostat ty podniky, které je potřebují k plnění našich smluvních závazků. Za těchto předpokladů mohou příjemci osobních údajů např. být:

§  daňoví poradci, auditoři konzultanti

§  právní zástupci (řešení sporů, vymáhání pohledávek, atd.)

§  technici/manuální pracovníci (údržba, opravy)

§  přepravní a logistické společnosti

§  inkasní společnosti

§  banky/spořitelny

§  informační agentury (SCHUFA, Creditreform)

3.    Doba uchovávání nebo kritéria pro stanovení doby
Pokud je to potřebné, zpracováváme a uchováváme vaše osobní údaje po dobu našeho obchodního vztahu, což například zahrnuje i sjednání a plnění smlouvy. Kromě toho podléháme různým povinnostem uchovávání a dokumentace, vyplývající v zásadě z německého obchodního zákoníku (HGB) a daňového řádu (AO). Lhůty pro uchovávání resp. dokumentaci, které jsou tam uvedeny, činí šest až deset let.
Konečně, doba uchovávání se také posuzuje podle zákonných promlčecích lhůt, které například podle § 195 a násl. německého občanského zákoníku (BGB) činí zpravidla 3 roky, v případě nutnosti uchování důkazních prostředků například v rámci soudního řízení mohou promlčecí lhůty podle německého občanského zákoníku (BGB) při existenci soudního rozhodnutí činit až 30 let.
Po ukončení smluvního vztahu se uskuteční smazání po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání.
Když odpadne důvod uchovávání údajů, jsou osobní údaje zablokovány nebo smazány, pokud to není v rozporu se zákonnými lhůtami pro uchovávání.

4.    Upozornění k právům dotčených
Každé dotčené osobě náleží následující práva na ochranu osobních údajů podle DSGVO:

o    Právo na informace podle čl. 15 DSGVO

o    Právo na opravu nesprávných údajů podle čl. 16 DSGVO

o    Právo na smazání podle čl. 17 DSGVO

o    Právo na omezení zpracování podle čl. 18 DSGVO

o    Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO
Právo na podání námitky podle čl. 21 DSGVO

K výkonu vašich výše uvedených práv a odvolání uděleného souhlasu se laskavě obracejte na výše uvedený odpovědný orgán.
Máte právo si stěžovat u dozorového orgánu. Toto právo můžete uplatňovat u dozorového orgánu v členském státu vašeho místa pobytu, vašeho místa pracoviště nebo místa domnělého přestupku.
Prosíme vás abyste se než se obrátíte se stížností na příslušný dozorový orgán pokusili záležitost vyjasnit s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Plánované předávání údajů do třetích zemí
V současné době se neuskutečňuje předávání dat do třetích zemí a to stejné se plánuje i do budoucna.

Dobrovolnost a povinnost poskytnutí osobních údajů
V rámci našeho obchodního vztahu musí být poskytnuty k dispozici takové osobní údaje, které jsou potřebné pro navázání a realizaci obchodního vztahu a plnění s ní spojených smluvních povinností nebo máme zákonnou povinnost je shromažďovat. Bez těchto údajů nejsme schopni uzavřít nebo naplnit smlouvu.

Automatizované rozhodování včetně profilování
K odůvodnění a realizaci obchodního vztahu v zásadě nepoužíváme žádné výhradně automatizované procesy rozhodování ve smyslu čl. 22 DSGVO.