Navigation überspringen
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás Vaše návštěva na webových stránkách Westfalen. Klademe velký důraz na bezpečné a důvěrné nakládání s Vašimi údaji, zvláště pak s ohledem na zákonná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění (dále také jen "zákon o elektronických komunikacích"), zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále také jen "zákon o ochraně osobních údajů"), a dalších předpisů vztahujících se k právní ochraně osobních údajů. Abychom těmto požadavkům vyhověli, přijali jsme technická, jakož i organizační opatření, abychom zajistili, že budou tato ustanovení dodržována. V zásadě můžete navštívit naše webové stránky i v případě, že nám neposkytnete své osobní údaje. Za tímto účelem budete muset případně provést nastavení ve Vašem prohlížeči, který používáte. Zpracování dat shromážděných na těchto webových stránkách probíhá výlučně k uvedeným účelům. Nedochází k předání Vašich údajů třetím osobám, pokud to není účelově nezbytné nebo pokud jste k předání poskytli souhlas.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou jednotlivá data o osobních nebo věcných poměrech určité nebo identifikovatelné fyzické osoby a patří sem například jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové nebo IP adresy (osobním údajem se dle § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu).

Shromažďování a zpracovávání osobních dat při návštěvě webové stránky

Při návštěvě těchto webových stránek se v rámci poskytování služeb zaznamenávají automaticky následující údaje: datum a čas návštěvy stránek, URI identifikace, použitý prohlížeč (Useragent), úspěch nebo neúspěch při stahování stránek (status stahování), velikost přijatých a odeslaných dat, doba průběhu. Tato data se z technických důvodů zpracovávají pro řádné poskytování služby a mohou navíc sloužit i interním statistikám systému a užívání. V tomto případě se však nejedná o osobní údaje. Při sestavování statistik potřebných k uspokojivému fungování webových stránek se toto děje za použití pseudonymů. Cookies se ukládají ve Vašem prohlížeči, aby zvyšovaly kvalitu servisu. U použitých Cookies se jedná o tzv. Session Cookies, které po ukončení návštěvy automaticky ztrácí svou platnost a jsou smazány v souladu s postupem nastaveným ve Vašem prohlížeči. Použití Cookies můžete v zásadě zakázat provedením příslušného nastavení Vašeho prohlížeče. To však může vést k tomu, že webové stránky v rozsahu své funkce budou pracovat s omezením.Při návštěvě těchto webových stránek se v jednotlivých případech používají tzv. cookies soubory. 

Analýza a statistiky

Osobní údaje se nepoužívají k sestavování statistik a analýz.

Nárok na informace

Dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů máte možnost získat informace o zpracování svých osobních údajů uložených u skupiny Westfalen týkajících se Vaší osoby, zejména o jejich původu a účelu použití. Vašemu přání o poskytnutí této informace rádi vyhovíme. Směřujte, prosím, Vaši písemnou žádost o poskytnutí informací na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje viz níže).

Oprava, výmaz a námitky

Rádi vyhovíme Vašemu přání na opravu nebo vymazání údajů uložených k Vaší osobě v souladu s § 21 zákona o ochraně osobních údajů, pokud tomu neodporují žádné zákonné lhůty na archivaci. Pokud výmaz údajů není možný, dojde místo toho k blokaci údajů. Navíc se údaje vztahující se k Vaší osobě pravidelně automaticky mažou, pokud není jejich účelové uložení již nezbytné a výmazu nebrání žádné zákonem stanovené lhůty na archivaci. 

Změna ustanovení

Vyhrazujeme si právo změn v prohlášení o ochraně osobních údajů. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů může být provedena z technických, jakož i právních důvodů z hlediska ochrany osobních údajů. Věnujte proto, prosím, pozornost aktuální verzi.

Kontaktní údaje

poštou: Westfalen Gas s.r.o. , Masarykova 162, 344 01 Domažlice

e-mailem: info@westfalen.cz

 

Zde se můžete rozhodnout, zda ve Vašem prohlížeči smí být uložena aplikace cookie s jednoznačným smyslem analýzy webu, aby provozovateli internetových stránek bylo umožněno zpracovávat a analyzovat různé statistické údaje. Pokud nechcete udělit souhlas, klikněte na následující odkaz pro uložení aplikace pro deaktivaci cookie (Piwik) ve Vašem prohlížeči.

Vaše návštěva na této webové stránce se v tuto chvíli zaznamenává webovou aplikací pro analýzu Piwik. Klikněte zde pro ukončení záznamu Vaší návštěvy.