Navigation überspringen
 

Impressum

Společnost Westfalen Gas s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25170.

IČ: 291 06 834

DIČ: CZ291 06 834

Sídlo společnosti

Westfalen Gas s.r.o.

Masarykova 162

344 01 Domažlice

Tel.: (+420) 379 42 00 42

Fax: (+420) 379 42 00 32

E-mail: info@westfalen.cz

Vedení společnosti

Ing. Antonín Váchal, Richard Dommerholt

Tisková prohlášení

Tisková prohlášení za společnost je oprávněn poskytovat Ing. Antonín Váchal.

Kontakt pro média

Ing. Antonín Váchal, tel.: (+420) 379 42 00 42

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které jsou prostřednictvím této internetové stránky zprostředkovány společnosti Westfalen Gas s.r.o, se, pokud není uvedeno jinak, nikde neukládají a nejsou dávány k dispozici třetím osobám.

1. Copyright

Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafiky, výkresy, audio i video soubory, animace, jakož i aranžmá podléhají autorskému právu a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Obsah těchto webových stránek nebo jejich části se nesmí ke komerčním účelům kopírovat, šířit, měnit nebo předávat třetím osobám. V ostatních případech je třeba výslovně odkázat na autorské právo společnosti Westfalen Gas s.r.o.. Z toho jsou výslovně vyňata sdělení a tisková prohlášení všeho druhu určená k uveřejnění prostřednictvím médií. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky, jakož i všechna loga a emblémy jmenované na internetových stránkách společnosti Westfalen Gas s.r.o. zákonem chráněné značky výrobků společnosti Westfalen Gas s.r.o.. Některé webové stránky společnosti Westfalen Gas s.r.o. mohou obsahovat obrázky, značky či obchodní označení, která podléhají autorskému právu třetích osob.

2. Cookies

Při Vaší návštěvě našich webových stránek se aktivují jednotlivé soubory tzv. cookies. Na příslušném místě se nachází v tomto ohledu zvláštní upozornění. Máte možnost sami určit použití a rozsah aplikace souborů cookies prostřednictvím nastavení Vašeho počítače. Cookies jsou technický prostředek, který nám ulehčuje identifikaci uživatelů, kteří s námi navázali kontakt již dříve. Většina internetových prohlížečů Vás informuje o souborech cookies a upozorní Vás současně, jak lze tyto obejít, změnit a/nebo identifikovat a vypnout. Pokud byste se rozhodli tyto cookies vymazat, mohlo by to při Vaší příští návštěvě internetových stránek společnosti Westfalen Gas s.r.o. omezit uživatelský komfort.

3. Děti

Společnost Westfalen Gas s.r.o. nebude vědomě shromažďovat osobní údaje o dětech, aniž by v takových případech nebylo výslovně upozorněno na to, že předávání takových dat je možné provádět pouze se souhlasem rodičů, pokud to předepisují příslušné právní předpisy. Osobní údaje dětí se používají a předávají společností Westfalen Gas s.r.o. pouze za účelem zajištění zákonem požadovaného souhlasu rodičů nebo k ochraně dětí.

4. Záruka

  • Záruka za věcné a právní vady bezplatně přenechaných informací, software nebo dokumentace, zvláště pak s ohledem na její správnost, bezzávadnost, nezatížení ochrannými a autorskými právy třetích osob, úplnost a/nebo použitelnost, se - kromě úmyslu či lsti - vylučuje.
  • V ostatních případech se vylučuje jakákoliv záruka společnosti Westfalen Gas s.r.o., pokud by záruka nevyplývala ze zákona - v důsledku úmyslu, hrubé nedbalosti, kvůli zavinění smrtelného úrazu, poškození zdraví či způsobení úrazu, povinná záruka při nákupu, v důsledku úmyslného zamlčení závady nebo kvůli porušení významných smluvních povinností. Nárok na náhradu škody je omezen na přímé škody, pokud škoda nebyla způsobena úmyslně či hrubou nedbalostí.  

5. Bezpečnost

Pro ochranu Vašich osobních údajů z hlediska neoprávněného přístupu, šíření, mazání, změn atd. přijala společnost Westfalen Gas s.r.o. technická a organizační bezpečnostní opatření.  

6. Hyper odkazy

Webové stránky společnosti Westfalen Gas s.r.o. obsahují odkazy na další webové stránky. Za obsah těchto dalších webových stránek však nenese společnost Westfalen Gas s.r.o. zodpovědnost.

7. Ochrana údajů

Webové stránky společnosti Westfalen Gas s.r.o. můžete v zásadě navštívit, aniž byste nám sdělovali cokoliv o sobě. My se dozvíme pouze jméno Vašeho internetového servisního providera, webové stránky, z kterých jste nás navštívili, délku a datum Vaší návštěvy a jednotlivé stránky, které u nás navštívíte. Tyto informace se vyhodnocují ke statistickým účelům. Vy coby uživatel zůstáváte anonymní.

Osobní údaje se nad tento rámec ukládají pouze tehdy, pokud jste tyto sami od sebe zadali. Vaše osobní údaje společnost Westfalen Gas s.r.o. dále využívá pouze v nezbytně nutném rozsahu. K předávání osobních údajů na státní zařízení a úřady dochází pouze v rámci kogentních národních právních předpisů. Společnost Westfalen Gas s.r.o. Vaše osobní údaje nad tento rámec třetím osobám nepředává ani je nezveřejňuje. Pracovníci společnosti Westfalen Gas s.r.o. jsou vázáni mlčenlivostí.

Vaše údaje chceme využívat k tomu, abychom Vás mohli informovat o výrobcích a službách společnosti Westfalen Gas s.r.o., případně pro dotazníkové akce. Účast na takových opatřeních je dobrovolná. Pokud byste s tímto postupem nesouhlasili, zablokujeme Vaše údaje - po odpovídajícím sdělení z Vaší strany.

Na vyžádání Vám společnost AG dle platného práva sdělí, zda a jaká osobní data o Vás máme uložena. Pokud by i přes veškeré snahy z naší strany ve smyslu správnosti a aktuálnosti údajů byly u nás uloženy špatné informace, po upozornění z Vaší strany je odpovídajícím způsobem opravíme.

8. Poskytování informací a dotazy

Pokud máte dotazy k těmto pravidlům týkajících se právní ochrany osobních údajů, např. z hlediska možnosti nahlížet do Vašich osobních údajů či tyto aktualizovat, obraťte se prosím na následující adresu:

Zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Westfalen Gas s.r.o.

Masarykova 162

344 01 Domažlice

info@westfalen.cz